Tổ Chức

 

00111 Trưởng phòng : Phạm Thanh MinhChuyên môn: ThS Quản lý giáo dục
Phụ trách:
Điện thoại: DĐ: 0912414522;CQ: 0232 3512443;
Email: phtminh_bd@quangbinh.edu.vn
002 Phó Trưởng phòng: Hoàng Đình Thi
Chuyên môn: Đại học Ngoại ngữ
Phụ trách:
Điện thoại: DĐ: 0915948009,CQ: 0232 3514788;
Email: hdthi_bd@quangbinh.edu.vn