Giới thiệu

 

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THỊ XàBA ĐỒN

                Phòng Giáo dục – Đào tạo  là cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân Thị xã Ba Đồn có chức năng tham mưu, giúp Uỷ ban nhân dân thị xã thực hiện chức năng quản lý nhà nước về giáo dục và đào tạo, bao gồm: mục tiêu, chương trình, nội dung giáo dục và đào tạo, tiêu chuẩn nhà giáo và tiêu chuẩn cán bộ quản lý giáo dục; tiêu chuẩn cơ sở vật chất, thiết bị trường học và đồ chơi trẻ em; quy chế thi cử và cấp văn bằng chứng chỉ; các dịch vụ công thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Phòng GD&ĐT theo quy định của pháp luật.

 A. Thông tin chung

– Địa chỉ cơ quan: Khu phố 5, thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình

– Số điện thoại: 0523.512886

B. Thông tin chung về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, sơ đồ cơ cấu tổ chức bộ máy

 1. Chức năng

              Phòng Giáo dục và Đào tạo là cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân thị xã có chức năng tham mưu, giúp Uỷ ban nhân dân thị xã thực hiện chức năng quản lý nhà nước về giáo dục và đào tạo, bao gồm: mục tiêu, chương trình, nội dung giáo dục và đào tạo, tiêu chuẩn nhà giáo và tiêu chuẩn cán bộ quản lý giáo dục; tiêu chuẩn cơ sở vật chất, thiết bị trường học và đồ chơi trẻ em; quy chế thi cử và cấp văn bằng chứng chỉ; các dịch vụ công thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Phòng GD&ĐT theo quy định của pháp luật.

2. Nhiệm vụ và quyền hạn

1. Trình Uỷ ban nhân dân thị xã:

a) Dự thảo quyết định, chỉ thị và các văn bản khác thuộc thẩm quyền ban hành của UBND tỉnh về lĩnh vực giáo dục và đào tạo;

b) Dự thảo quy hoạch, kế hoạch 5 năm và hàng năm, chương trình, dự án về lĩnh vực giáo dục và đào tạo, biện pháp tổ chức thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính nhà nước về ngành, lĩnh vực giáo dục thuộc phạm vi quản lý nhà nước được giao;

 1. Hướng dẫn, tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, chính sách, quy hoạch, kế hoạch, đề án, chương trình và các nội dung khác về giáo dục và đào tạo sau khi được phê duyệt; tổ chức thông tin, tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về giáo dục và đào tạo thuộc phạm vi quản lý của Phòng.
 2. Hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ đối với các đơn vị trực thuộc  Phòng Giáo dục và Đào tạo về thực hiện mục tiêu, chương trình, nội dung, kế hoạch và các hoạt động giáo dục và đào tạo khác theo quy định của pháp luật và của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Sở Giáo dục – Đào tạo và UBND thị xã.
 3. Quản lý công tác tuyển sinh, thi cử, xét duyệt, cấp văn bằng, chứng chỉ theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo; hướng dẫn, kiểm tra, thanh tra công tác quản lý chất lượng giáo dục và đào tạo đối với các cơ sở giáo dục và đào tạo của địa phương.
 4. Hướng dẫn và tổ chức thực hiện công tác phổ cập giáo dục trên địa bàn theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo và quy định của pháp luật.
 5.  Xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục các ngành học, cấp học trong phạm vi quản lý của tỉnh; hướng dẫn và tổ chức thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục sau khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt.
 6. Tổ chức ứng dụng các kinh nghiệm, thành tựu khoa học – công nghệ tiên tiến trong giáo dục; tổng kết kinh nghiệm, sáng kiến của địa phương; quản lý công tác nghiên cứu khoa học – công nghệ trong các cơ sở giáo dục trực thuộc Phòng; xây dựng hệ thống thông tin, lưu trữ phục vụ công tác quản lý nhà nước và chuyên môn, nghiệp vụ được giao.
 7. Hướng dẫn, kiểm tra, thanh tra và tổ chức thực hiện công tác thi đua, khen thưởng đối với các cơ sở giáo dục và đào tạo trên địa bàn; xây dựng và nhân điển hình tiên tiến về giáo dục và đào tạo trên địa bàn Huyện.
 8. Hướng dẫn, tổ chức thực hiện các cơ chế, chính sách về xã hội hóa giáo dục; huy động, quản lý, sử dụng các nguồn lực để phát triển sự nghiệp giáo dục trên địa bàn.
 9. Hướng dẫn, kiểm tra, thanh tra việc thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm về nhiệm vụ, tổ chức, biên chế, tài chính của các đơn vị sự nghiệp giáo dục và đào tạo trực thuộc Sở theo phân cấp quản lý của UBND tỉnh và quy định của pháp luật.
 10. Xây dựng, tổng hợp và phân bổ chỉ tiêu biên chế sự nghiệp giáo dục công lập trực thuộc Sở sau khi đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt; hướng dẫn, kiểm tra, thanh tra và thực hiện việc tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục hàng năm đối với các đơn vị trực thuộc theo quy định của pháp luật và phân cấp của UBND tỉnh. Phối hợp với các phòng, ban, ngành, UBND cấp thị xã xây dựng, tổng hợp kế hoạch biên chế sự nghiệp giáo dục – đào tạo của địa phương hàng năm.
 11. Chủ trì, phối hợp với Phòng Tài chính lập dự toán ngân sách giáo dục hàng năm bao gồm: ngân sách chi thường xuyên, chi đầu tư xây dựng cơ bản, chi mua sắm thiết bị trường học, đồ chơi trẻ em, chương trình mục tiêu quốc gia trình cấp có thẩm quyền phê duyệt; phân bổ, giao dự toán chi ngân sách được giao cho giáo dục; hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện.
 12. Kiểm tra, thanh tra và xử lý vi phạm theo thẩm quyền về việc thực hiện chính sách, pháp luật, quy hoạch, kế hoạch, chương trình, đề án và các quy định của cấp có thẩm quyền trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo; giải quyết khiếu nại, tố cáo và kiến nghị của công dân liên quan đến lĩnh vực giáo dục thuộc thẩm quyền quản lý của Phòng; thực hành tiết kiệm, phòng chống tham nhũng, lãng phí theo phân cấp của UBND tỉnh và quy định của pháp luật.
 13. Quản lý tài chính, tài sản, cơ sở vật chất được giao và tổ chức thực hiện ngân sách được phân bổ theo phân cấp của UBND thị xã và quy định của pháp luật.
 14.  Thực hiện công tác báo cáo định kỳ và đột xuất về tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao với UBND thị xã, Sở Giáo dục – Đào tạo.
 15. Thực hiện những nhiệm vụ khác do UBND thị xã Ba Đồn, Sở Giáo dục – Đào tạo Quảng Bình giao hoặc theo quy định của pháp luật.