1561-HD chế độ GV trong giai đoạn phòng chống Covid-19