Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã Ba Đồn tổ chức Hội nghị sơ kết Học kỳ 1, năm học 2018-2019