Thông báo vv Họp Hội nghị Hiệu trưởng tháng 5/2017

Hội nghị Hiệu trưởng tháng 5 năm 2017 sẽ tổ chức vào lúc 7h30′ ngày 05 tháng 5 năm 2017 tại hội trường tầng 3 cơ quan Phòng Giáo dục và Đào tạo. Vậy, Phòng xin thông báo để Hiệu trưởng các trường tham dự đúng địa điểm và thời gian quy định.