Nhân sự Phòng GD&ĐT thị xã Ba Đồn

Thầy: Phạm Thanh Minh
Chức vụ: Trưởng phòng GD&ĐT
SĐT liên hệ: 0912414522

Thầy: Hoàng Đình Thi
Chức vụ: Phó Trưởng phòng GD&ĐT
SĐT liên hệ: 0915948009

Thầy: Hoàng Đại Từ
Chức vụ: TT tổ TC-HC
SĐT liên hệ: 0912727017

Cô: Đinh Thị Thu Hiền
Chức vụ: Tổng hợp (Tổ TC-HC)
SĐT liên hệ: 0946260331

Cô: Nguyễn Thị Ngọc Ánh
Chức vụ: Văn thư (Tổ TC-HC)
SĐT liên hệ: 0918275899

Cô: Hoàng Thị Bích Thủy
Chức vụ: TT tổ THCS
SĐT liên hệ: 0943674456

Cô: Nguyễn Thị Lý
Chức vụ: Tổ THCS
SĐT liên hệ: 0911419456

Thầy: Trịnh Trung Kiên
Chức vụ: Tổ THCS
SĐT liên hệ: 0917470456

Thầy: Nguyễn Minh Đức
Chức vụ: Tổ TH
SĐT liên hệ: 0916851119

Thầy: Mai Ngọc Lợi
Chức vụ: TT tổ TH
SĐT liên hệ: 0919457686

Thầy: Phạm Sỹ Quý
Chức vụ: Tổ TH
SĐT liên hệ: 0918021133

Cô: Lê Thị Cẩm Vân
Chức vụ: TT tổ MN
SĐT liên hệ: 0942062379

Cô: Nguyễn Thị Mỹ Hương
Chức vụ: Tổ MN
SĐT liên hệ: 01259168691