Thông báo Khẩn ngày 18/10/2020

Kính gửi:

Hiệu trưởng các trường MN, TH, THCS và TH&THCS trên toàn thị xã
Do tình trạng ngập lụt nghiêm trọng xảy ra trên diện rộng, diễn biến phức tạp và có khả năng còn kéo dài. Thực hiện chỉ đạo của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo. Phòng GD&ĐT yêu cầu:
1. Các đơn vị tiếp tục thực hiện nghiêm Công điện số 14/CĐ-UBND ngày 15/10/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh và Công điện số 07/CĐ-SGDĐT ngày 14/10/2020 của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo.
2. Cho học sinh, học viên toàn tỉnh nghỉ học cho đến khi có Công văn chỉ đạo của Sở Giáo dục và Đào tạo cho đi học lại.
Đề nghị Hiệu trưởng các đơn vị chấp hành nghiêm túc./.
Trân trọng!