GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THỊ XÃ HÒA CHUNG KHÔNG KHÍ CHÀO MỪNG NĂM MỚI 2019

           Hòa chung không khí cả nước hân hoan chào mừng năm mới 2019 (Kỷ Hợi), Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) cả nước nói chung và thị xã Ba Đồn nói riêng tiến hành Sơ kết năm học 2018-2019 và tổng kết các kết quả đạt được trong năm 2018.

           Sau 5 năm quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW của BCH Trung ương Đảng khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo (GD&ĐT), đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng XHCN và hội nhập quốc tế (Nghị quyết số 29-NQ/TW), GD&ĐT thị nhà đã đạt được một số kết quả tích cực.

           Ngành GD&ĐT đã tích cực triển khai, tuyên truyền, quán triệt, học tập Nghị quyết nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức và học sinh tạo được sự đồng thuận và thống nhất cao trong thực hiện đổi mới căn bản, toàn diện GD&ĐT.

           Chủ động tham mưu cho UBND thị xã và phối hợp các ngành liên quan cụ thể hóa các chương trình, kế hoạch hành động thực hiện đổi mới căn bản, toàn diện GD&ĐT phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương. Năm qua, Phòng GD&ĐT tích cực tham mưu cho UBND thị xã chỉ đạo các xã, phường trong việc quy hoạch mạng lưới trường lớp phù hợp với thực trạng của địa phương. Hoàn thiện thủ tục sáp nhập trường TH Q.Thủy và THCS Q.Thủy thành trường TH và THCS Q.Thủy. Hiện tại, toàn thị xã 56 trường MN, TH, THCS công lập, 02 trường MN tư thục và 02 nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập; 16 Trung tâm học tập cộng đồng với 57 câu lạc bộ học tập cộng đồng.

           Công tác xây dựng trường chuẩn quốc gia đảm bảo đúng lộ trình đề ra. Năm 2018 đã hoàn thành xây dựng mới 04 đơn vị: MN Quảng Sơn, MN Quảng Hải (Mức độ 1); THCS Quảng Văn, THCS Quảng Phúc. Ngoài ra, kiểm tra mới THCS Quảng Tân (nợ kiểm tra từ năm học 2016-2017). Riêng trường TH số 2 Quảng Văn đã được UBND tỉnh kiểm tra Mức độ 2 vượt chỉ tiêu năm 2018. Kiểm tra công nhận lại 03 trường (THCS Nguyễn Hàm Ninh, TH Quảng Minh A, TH Quảng Long (Mức độ 1). Tính đến ngày 31/12/2018, toàn thị xã có 38/56 trường công lập đạt chuẩn Quốc gia (cả 3 cấp học) đạt tỷ lệ 67,85% (tăng 8.92% so với năm 2017), cụ thể: Cấp MN có 7/16 trường đạt chuẩn Mức độ 1 (43,76%); cấp TH: có 21/23 trường đạt chuẩn (91,3%), trong đó 7/21 trường đạt Mức độ 2 (33,3%); cấp THCS: có 10/17 trường đạt chuẩn (58,82%).

           Công tác phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi, phổ cập giáo dục Tiểu học và phổ cập THCS, Xóa mù chữ được duy trì vững chắc, chất lượng phổ cập ngày càng được nâng lên. Kết quả 16/16 xã, phường đạt PCGD MN cho trẻ 5 tuổi Đạt, PCGD TH mức độ 3, XMC mức độ 2; 14/16 xã, phường đạt PCGD THCS mức độ 3 (tăng 01 đơn vị so với năm 2017), xã Quảng Lộc, Quảng Văn đạt PCGD THCS mức độ 2. Các tỷ lệ của tiêu chuẩn PCGD, XMC đều tăng so với năm cũ.

           Trong năm 2018, Sở kiểm định chất lượng giáo dục 07 trường, nâng số trường được đánh giá ngoài lên 22/56 trường (chiếm 33,58%, tăng 7,1%)

           Ngoài ra, Ngành đã triển khai đồng bộ các giải pháp để nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện ở các cấp học. Hoạt động dạy và học được tập trung chỉ đạo theo tinh thần đổi mới căn bản và toàn diện GD&ĐT hướng tới mục tiêu phát triển năng lực và phẩm chất người học. Chỉ đạo đổi mới nội dung, chương trình, phương pháp dạy học, sinh hoạt chuyên môn phù hợp với đối tượng; tích cực áp dụng và phát triển nhiều chương trình, dự án, mô hình giáo dục mới, làm cơ sở triển khai đồng bộ các giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện các cấp học như: Chương trình giáo dục mầm non mới, phương pháp Bàn tay nặn bột, mô hình trường học mới VNEN, sinh hoạt chuyên môn theo nghiên cứu bài học, sinh hoạt chuyên môn và học trực tuyến trên trang mạng “Trường học kết nối”… Vì vậy, Chất lượng giáo dục ngày càng được nâng cao.

           Công tác phát triển đội ngũ nhà giáo đã được Ngành quan tâm chú trọng. Đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên được nâng cao về nhận thức, trách nhiệm cũng như năng lực quản lý, năng lực chuyên môn đáp ứng  yêu cầu, nhiệm vụ mới về giáo dục đào tạo hiện nay. Thực hiện rà soát, quản lý, sắp xếp, đánh giá đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý theo chuẩn (chuẩn HT, PHT, chuẩn NNGV các cấp học) để đảm bảo chất lượng, hiệu quả công việc, gắn với đổi mới chương trình giáo dục phổ thông.

           Công tác quản lý giáo dục đã từng bước đổi mới, nhất là công tác tham mưu với cấp ủy, chính quyền nhằm tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, sự chỉ đạo quản lý của nhà nước về GD&ĐT. Kỷ cương, nền nếp trong các nhà trường có nhiều chuyển biến tiến bộ; sự phối hợp giữa ngành giáo dục với các ban, ngành, đoàn thể của thị xã ngày càng chặt chẽ, hiệu quả hơn.

           Năm 2018 đang khép lại, năm mới 2019 sắp đến gần, đây là năm quan trọng, năm nước rút để hoàn thành kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 05 năm, nhiệm kỳ 2016-2020, toàn ngành GD&ĐT tập trung vào các nhiệm vụ cụ thể sau:

           Thứ nhất: Thực hiện nâng cao chất lượng đại trà, chất lượng mũi nhọn học sinh. Rà soát nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên, CBQL. Đây vừa là nhiệm vụ, vừa là giải pháp đổi mới nâng cao chất lượng GD.

           Thứ hai: Thực hiện chương trình xây dựng trường chuẩn Quốc gia: Năm 2019 tiếp tục Xây dựng mới 04 trường Chuẩn quốc gia: TH&THCS Q Thủy, MN Q.Thủy, THCS Q Minh, MN Q Lộc. Tập trung đầu tư CSVC và chất lượng giáo dục để xây dựng CQG đối với 2 trường hiện nay đã mất chuẩn sau 5 năm: TH số 1 Q.Hòa, THCS Q.Sơn.

           Thứ ba: Thực hiện xóa phòng học mượn, tạm và từng bước hoàn thành tiêu chí trường học còn nợ ở 05 xã NTM gồm 5 trường: THCS Q.Hòa, THCS Q.Tiên, MN Q.Văn, MN Q.Trung, MN Q.Tân. Đặc biệt xã Q.Hòa 2019 đánh giá lại xã NTM sau 5 năm.

           Thứ tư: Rà soát co cụm điểm trường, chỉ đạo các địa phương xây dựng kế hoạch, lộ trình để xóa các điểm trường lẽ.

           Phát huy những kết quả đạt được trong năm qua, bám sát tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng bộ, Nghị quyết HĐND Thị xã và Chương trình hành động của UBND cùng các nhiệm vụ, giải pháp mà Ngành giáo dục đã đề ra, với sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của Thị ủy, HĐND, UBND thị xã; sự phối hợp, ủng hộ, đồng thuận của các cấp, các ngành, địa phương và nhân dân; sự nỗ lực, quyết tâm của đội ngũ CBQL, giáo viên, nhân viên và HS trong toàn ngành, GD&ĐT thị xã Ba Đồn hy vọng và tin tưởng rằng sẽ hoàn thành được các nhiệm vụ, mục tiêu đã đặt ra trong năm 2019.

                                                                      Phạm Thanh Minh – Trưởng Phòng GD&ĐT