CV số 2331/SGDĐT V/v tổ chức Hội thi giáo viên dạy giỏi các cấp học phổ thông và mầm non

Tải văn bản gốc tại đây 2331 THPT

UBND TỈNH QUẢNG BÌNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO    Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 2331 /SGDĐT                            Quảng Bình, ngày 25 tháng 10 năm 2018

V/v tổ chức Hội thi giáo viên dạy giỏi

các cấp học phổ thông và mầm non

Kính gửi:

– Các phòng giáo dục và đào tạo;

– Các trường phổ thông trực thuộc Sở.

Trong những năm qua việc tổ chức Hội thi giáo viên dạy giỏi các cấp học phổ thông và mầm non (sau đây gọi chung là Hội thi) cơ bản thực hiện theo các Thông tư của Bộ Giáo dục và Đào tạo; song để phù hợp với thực tế, góp phần nâng cao chất lượng dạy và học, Sở

Giáo dục và Đào tạo Quảng Bình hướng dẫn thêm một số nội dung sau:

  1. Điều chỉnh thời gian tổ chức Hội thi cấp tỉnh giai đoạn 2018-2022: – Năm học 2018-2019: Tổ chức Hội thi cấp THPT; – Năm học 2019-2020: Tổ chức Hội thi cấp THCS; – Năm học 2020-2021: Tổ chức Hội thi cấp tiểu học; – Năm học 2021-2022: Tổ chức Hội thi cấp mầm non.

Những hội thi lần sau sẽ được tổ chức theo điều lệ thi giáo viên dạy giỏi (4 năm tổ chức một lần).

  1. Bổ sung điều kiện giáo viên tham dự Hội thi cấp tỉnh

–  Kết quả chăm sóc, giáo dục trẻ (đối với mầm non) hoặc dạy học (đối với tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông phải đạt hoặc vượt chỉ tiêu đơn vị giao.

– Sáng kiến kinh nghiệm hoặc báo cáo kết quả nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng (sau đây gọi chung là SKKN) của giáo viên dự thi được đăng tải lên website của Sở để lấy ý kiến của cán bộ quản lý và giáo viên toàn ngành. Thời gian giáo viên gửi bản mềm SKKN về Sở (qua phòng quản lý cấp học) để ban tổ chức đăng tải lên website sẽ được qui định trong hướng dẫn tổ chức Hội thi của các cấp học.

Nhận được Công văn này đề nghị các phòng giáo dục và đào tạo, các trường phổ thông trực thuộc Sở triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:                                                                                                             GIÁM ĐỐC

– UBND tỉnh (để b/cáo)

– Như trên;

– Lãnh đạo Sở;                                                                                                                     Đinh Quý Nhân

– Website Sở;

– Luu: VT.