CÔNG ĐIỆN CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THỊ XÃ

Trước tình hình diễn biến phức tạp của thời tiết, để chủ động phòng, chống ảnh hưởng của áp thấp trên biển và mưa lũ trên đất liền, nhằm hạn chế thấp nhất thiệt hại về người và tài sản, Chủ tịch UBND thị xã yêu cầu Ban Chỉ huy PCTT và TKCN kiêm Ban Chỉ huy PTDS thị xã, Thủ trưởng các Phòng, ban, đơn vị trên địa bàn thị xã; Chủ tịch UBND các xã, phường và các đơn vị liên quan khác thực hiện nghiêm công điện.
CÔNG ĐIỆN  CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THỊ XÃ
CĐ ứng phó áp thấp và MLDR(07 10 2020 08h35p04) signed 2
CĐ ứng phó áp thấp và MLDR(07 10 2020 08h35p04) signed 3